مسعود-اکرمی


گفت و گو با مسعود اکرمی نقال ایرانی که در جشنواره لهستان درخشید

هنرمندان و تماشاچیان لهستانی با شاهنامه و نقالی آشنا بودند

مسعود اکرمی، نقال هنرمندی است که در جشنواره «هنر قصه گویی» لهستان به عنوان نخستین ایرانی و پس از ۱۴ دوره حضور داشت.

‏۲۱-‏آذر-‏۱۳۹۸

گفت و گو با مسعود اکرمی نقال یزدی

اسطوره های ایرانی در حال فراموش شدن هستند

بهترین چیزی که می‌تواند به یک نقال کمک کند، خواندن کتاب است و شناخت اساطیر و اسطوره های ملی.

‏۱۰-‏آبان-‏۱۳۹۸