پایگاه اطلاع رسانی آرت کافه،نتیجه تلاش افراد ی عاشق است که قصد دارند بدون نگاه و تبعیض سیاسی واجتماعی ،اخبار هنری و فرهنگی را پوشش دهند. ما را در این تلاش بی چشمداشت همراهی کنید تا از فرهنگ و هنر ایران زمین دفاع و حمایت کنیم. سردبیر: سید رضا اورنگ

آرت کافه آینه آگاهی شماست، آرت کافه همیشه پیش روی شماست. با آرت کافه اخبار هنری را رصد کنید. بی آرت کافه، نه آرتی خواهد بود و نه کافه ای، پس آرت کافه را همیشه روبروی خود داشته باشید.