هنرمعاصر


مینو جبارزاده:

مفهوم در هنر معاصر مهم است

مینو جبارزاده بازیگر کارگردان رادیو اعتقاد دارد مفهوم در هنر معاصر حائز اهمیت است .

‏۸-‏مرداد-‏۱۳۹۸