پول-مشکوک


تلویزیون،اولین جایی است که سرمایه مشکوک در آن جایی از اعراب دارد!

سالیانی است که سرمایه گذاران مشکوک با پول های شبهه ناک، صداوسیما را در چنگال خویش گرفته و رها نمی کنند.

‏۱۴-‏شهریور-‏۱۳۹۸