محمدامامی


هیات امنا یا هیات رفقا؟!

خبرنگاران برای کسب اطلاع از فعالیت های هیات امنای انجمن سینمای جوانان به جناب محمد امامی مراجعه کنند.

‏۳-‏مرداد-‏۱۳۹۸