عصر-جدید


تعریف و تمجید غیر حرفه ای رییس تلویزیون از برنامه کپی برابر فرع «عصرجدید»!

تهیه کننده و سازندگان برنامه «عصرجدید» اگر خود استعدادی داشتند یا توانایی استعداد یابی ،ابتدا استعدادی را پیدا می کردند تا طرح یک برنامه سرگرم کننده تمام ایرانی را می ریخت و اجرا می کرد،نه چنین ناشیانه کپی کاری کنند!

‏۱-‏مهر-‏۱۳۹۸