روده


راست روده و کج روده!

خداوند باری تعالی،هنگام خلق بشر عده ای از مخلوقات را با روده ای راست آفرید،عده ای را هم بنا بر مصلحت با روده ای کج خلق کرد!

‏۲۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸