حراجی-لندن


فروش سر فرعون در حراجی لندن

سر فرعون ۹ ساله مصر در حراجی لندن پنج میلیون پوند فروخته شد.

‏۱۳-‏تیر-‏۱۳۹۸