«هفت-دقیقه»


چیزی شبیه به زیستن

من هر بار بعد رای دادنم به امید ؛ ناامید شدم، چون رای دادنم اشتباه بود!

‏۲-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸