بعدی
like

راست روده و کج روده!

‏. ‏(‏۲۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

خداوند باری تعالی،هنگام خلق بشر عده ای از مخلوقات را با روده ای راست آفرید،عده ای را هم بنا بر مصلحت با روده ای کج خلق کرد!

آرت کافه:ملانصرالدین را گفتند:شنیده ایم صاحب رسانه ای ادعا کرده شما را به خاطر نوشتن یادداشت های روشنگرانه تان از رسانه خویش اخراج کرده است!
ملانصرالدین دستی به ریش خود کشید.چند بار شیطان را لعن کرد و گفت:خداوند باری تعالی،هنگام خلق بشر عده ای از مخلوقات را با روده ای راست آفرید،عده ای را هم بنا بر مصلحت با روده ای کج خلق کرد!
این خلقت خداوند است و به آن اشکالی نمی توان گرفت.فرد مدعی بی شک از دسته کج رودگان است!تا آنجا که به یاد دارم اصرار از آنان بود برای نوشتن سرمقاله که حقیر بعد از نوشتن چند یادداشت،پشیمان شده و دیگر ننوشتم.به همکارانی که پیگیر قضیه بودند گفتم با احترام به همه شما،دور از شان من و قلم بنده است که در این نشریه سرمقاله بنویسم!
گفتند:چرا خودتان با وجود این همه سابقه در خواست مجوز نشریه یا رسانه نمی کنید؟
گفت:خداوند مرا در رسته راست روده ها قرار داده است،بنابراین،نه می توانم مجیز این و آن را بگویم برای کسب سوبسیت و دیگر مزایا ، نه قادرم حق همکاران را ناحق کرده،عیدی شان را ندهم،بیمه شان را نپردازم یا اندک دستمزد آنان را مدت های مدید عقب بیندازم!
از عهده من بر نمی آید نشریه خود را به ویترینی تبدیل کنم برای نمایش خویش و کارهایم!هرگز نیز اجازه نخواهم داد بی سوادی بر فضای رسانه ام حاکم شود، مانند رسانه ای که زعمای قومش،نه بزرگی مانند امیری فیروزکوهی را می شناسند و نه سید کریم دلقک را!
گفتند:گروهی کثیر از یادداشت های روشنگرانه تان تمجید کرده و عده ای قلیل نیز در محافل خصوصی با ترس و لرز پشت سرتان دسیسه چیده و فتنه گری می کنند.
گفت:خداوند هر دو گروه را عمر طولانی داده و سایه شان را مستدام بدارد،هم آنانی که بنده حقیر را شرمنده کرده و می کنند وهم آنانی که جرات ندارند چشم در چشم و رو در رو با من بنشینند و سخن بگویند.به شرم و ترس این گروه دوم احترام گذاشته و درود نثارشان می کنم!


یادداشت ملانصرالدین روشنگر روده خلقت رسانه نشریه

@nasrodinmolla