بعدی
like

درود بر شرف و غیرت مردم ایران زمین،نفرین بر سلفی گیران خودنما!

‏. ‏(‏۷-‏فروردین-‏۱۳۹۸)

متاسفانه برخی از ورزشکاران و بازیگران ایرانی،هنگام وقوع حادثه برای مردم،از این مصیبت سوءاستفاده کرده و با ژستی زشت، خود را ریاکارانه یاری رسان نشان داده و مدام با مصیبت مردم عکس و فیلم سلفی گرفته و در رسانه ها و فضای مجازی توسط ایادی شان منتشر می کنند!

آرت کافه-سیدرضااورنگ:حوادث غیر مترقبه ،همواره در همه جهان رخ داده و می دهد ،خسارات مالی و جانی بیشماری را نیز به وجود آورده و می آورد.هیچ قدرتی جز خدا قادر،قادر نیست جلوی بلایای طبیعی را بگیرد.با احتیاط و محکم کاری می توان آسیب های این گونه حوادث را کم کرد،اما هرگز نمی توان جلوی وقوع آنها را گرفت.
مردم قدیم با طبیعت مانوس بوده و برای بقای خویش نیز تمام سعی خود را به کار می بردند. می دانستند که طبیعت گاهی روی خوش را به آنان نشان می دهد و گاهی آن روی سکه را.برای همین با بلایای آسمانی کنار آمده و پس از ویرانی دوباره به آبادی مشغول می شدند.اگر غیر از این رفتار می کردند،امروز حتی رد پایی نیز از بشر باقی نمانده بود.نسل امروز فکر می کند با پیشرفت صنعت،دیگر بلاهای طبیعی گریبان آنان را نخواهد گرفت،همین تفکر غلط باعث آسیب دیدن بیشتر شده و می شود.مردم قدیم می دانستند که در مواقع ضروری باید به یکدیگر کمک کنند تا آسیب ها از میان رفته و زخم دل ها با مرهم محبت التیام یابد.
وقتی چنین بلایایی بر سر مردم نازل می شود،دولت و ملت هرکدام مسوولیتی دارند که باید به آن عمل کنند.کمک دولت به آسیب دیدگان وظیفه ای واجب و قانونی است،اما یاری مردم به مصیبت زدگان تکلیفی الهی و انسانی است.
یاری رساندن به مردم گرفتار و مصیبت دیده ،باید بی ریا و بدون چشمداشت باشد.کمک ها باید به گونه ای باشد که آسیب دیدگان احساس حقارت نکرده و آن را همیاری و همدلی مردم قلمداد کنند،نه دلسوزی و دلرحمی.اگر غیر از این باشد یا کمک ها را نمی پذیرند و یا احساس سرشکستگی به آنان دست می دهد.
در زمان وقوع حادثه،همه مردم باید به کمک همنوعان بشتابند، ورزشکاران و هنرمندان نیز که جزوی از مردم هستند در این یاری رسانی همواره باید پیشقدم شوند،مانند جهان پهلوان تختی و بسیاری دیگر که نه برای خودنمایی،بلکه به خاطر کم کردن مصیبت مردم همیشه برای کمک به مردم آماده بودند و هستند.
برخی عاشقانه بدون ریا و شهرت طلبی به کمک آسیب دیدگان می شتابند و بعضی متاسفانه برای کسب شهرت کاذب.سوء استفاده از مصیبت مردم برای نشان دادن خود،از اصول انسانی به دور است و کاری است قابل شماتت.
برخی از ورزشکاران و هنرمندان سرشناس جهان نیز هنگام وقوع حادثه به کمک مردم می شتابند،اما این یاری، بی ریا و خالصانه است،زیرا در اوج شهرت قرار دارند و نیازی نمی بینند از مصیبت مردم برای خود ویترین بسازند.دیده نشده یا کمتر دیده شده افراد سرشناس جهان کمک خود به مردم را در بوق و کرنا کرده و گوش فلک را کر کنند.اگر فیلم یا عکسی از آنان در رسانه ها دیده می شود، توسط خبرنگاران، عکاسان و تصویر برداران سمج گرفته و منتشر شده اند.
متاسفانه برخی از ورزشکاران و بازیگران ایرانی،هنگام وقوع حادثه برای مردم،از این مصیبت سوءاستفاده کرده و با ژستی زشت، خود را ریاکارانه یاری رسان نشان داده و مدام با مصیبت مردم عکس و فیلم سلفی گرفته و در رسانه ها و فضای مجازی توسط ایادی شان منتشر می کنند!
کمک به مردم باید خداپسندانه و انسان دوستانه باشد.این را بدانند که در طول تاریخ مردمان همواره به کمک همنوعان شتافته و همچنان بی ریا این کار را انجام می دهند.
هنگام وقوع بلاهای طبیعی و غیر طبیعی،مردم بیدار دل و خیر،بدون چشمداشت به کمک آسیب دیدگان می روند.هیچ کدام از این مردم خداجو و انسان دوست برای خودنمایی با مصیبت مردم عکس سلفی نگرفته و حتی حاضر نیستند چهره یا نام شان منتشر شود.
وقتی بازیگر یا ورزشکاری روحی بزرگ داشته باشد،هرگز از مصیبت مردم و بیماری همکاران خویش برای کسب شهرت سوءاستفاده نمی کند.
در واقعه جانگداز زلزله غرب ایران ،عده ای هنرمندنما ،جمع آوری کمک های محدود خود را در بوق و کرنا کرده و مدام عکس گرفتند و منتشر کردند یا به قول خودشان لایو گذاشتند،بسیاری از این کمک ها هرگز به دست مصیبت زدگان نرسید!
در واقعه سیل ویرانگر،استان گلستان،شیراز و مناطق دیگر ایران،مردم و نهادهای دولتی بر اساس وظیفه انسانی و اداری به کمک آسیب دیدگان شتافته و می شتابند.بدون کمک مردم،امکان ندارد مصیبت ها به آسانی فروکش کند.مردم شیراز و دیگر مناطق، منازل و تمام امکانات شان را در اختیار سیل زدگان گذاشته اند،درود بر شرف، غیرت و حمیت ملی و دینی شان.
در کنار این مردم فداکار،باز عده ای ورزشکار و هنرمند نما سعی در خودنمایی داشتند،اما این بار بسیار کمتر بود،زیرا دست شان برای همه رو شده بود!


یادداشت سیل شیراز گلستان سلفی ورزشکار هنرمندیادداشت سیل شیراز گلستان سلفی ورزشکار هنرمندیادداشت سیل شیراز گلستان سلفی ورزشکار هنرمندیادداشت سیل شیراز گلستان سلفی ورزشکار هنرمندیادداشت سیل شیراز گلستان سلفی ورزشکار هنرمند