بعدی
like

«بن بســت آخــر» در مرحله پیش تولید

‏. ‏(‏۱۴-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

فــیــلــم نــیــمــه بــلــنــد «بن بســت آخــر» واردمــرحــلــه پــیــش تــولــیــد شــد .

به گزارش آرت کافه،نــویــســنــده «بن بســت آخــر» ڪــیــانــوش اســلــامــے که کارگردانی آن را الــنــا مــڪــاری بر عهده دارد. مــحــمــد رشــیــدے تــهیه ڪــنــنــده این فیلم نیمه بلند است.


سینما  بن  بســت آخــر  ڪــیــانــوش اســلــامــے   الــنــا مــڪــاری  مــحــمــد رشــیــدے

ســایرعــوامــل عبارتند از:دســتــیــار تــهیــه ڪــنــنــده شــبــنــم فــرهادے .دســتــیــار ڪــارگــردان و بــرنــامــه ریــز الــهه پــرورے .دســتــیــار دوم ڪــارگــردان عــلــے لــطــف پــوریــان.مــنــشــے صــحــنــه مــیــنــا طــهمــاســبــے.مــدیــر تــولــیــد ڪــامــران رضــایی.مــدیرتــدارڪــات حــســیــن شــاڪــرے.تــصــویــر بــردار مــیــلــاد هریــس ، دســتــیــاران امــیــررضــا عــلــے نــیــا و جــواد شــیــبــانــی صــدابــرداریــحــیــے حــســیــنــے.طــراح صــحــنــه و لــبــاس مــهرنــوش بــیــانــے ،دســتــیــار ابــوالــفــضــل مــحــمــدے.طــراح گــریــم لــیــلــے یــوســفــے راد .تــدوین داود مــعــمــار بــاشــے .عــڪــاس و فــیــلــمــبــردار پــشــت صــحــنــه ســوگــنــد امــجــدے وطــراح و ســرمــایــه گــذار شــقــایــق فــیــلــم.

در خلاصه داستان «بن بســت آخــر» آمده: افرادی که تو زندگی به بن بست خوردن تا اینکه راهشون به کوچه بن بست می خوره .........