فائقه-آتشین


سیدعباس مجابی:

محمد بیک زاده مجرم نیست،راستگوست

یک فعال فرهنگی گفت: کسانی که من را محکوم به حمایت ازمحمد بیک زاده می کنند، اصلا نمی دانند آقای بیک زاده کیست؟ ببینید دارید درباره کی و چی می گویید. او کسی است که در سینما عالم خودش را دارد.

‏۱۷-‏تیر-‏۱۳۹۸