بهروز-وثوقی


مسعود کیمیایی :

جای بهروز وثوقی در «قهرمان آخر» خالی است

مراسم شب سینمای مسعود کیمیایی در تورنتو کانادا برگزار شد.

‏۵-‏خرداد-‏۱۳۹۸

هنرپیشه ای که بعد از ۴۰ سال هنوز سایه اش روی سینمای ایران سنگینی می کند

بهروز وثوقی،آخرین ایستگاه هنر بازیگری ایران؟!

سینمای ایران توان بازیگر سازی نداشته و ندارد و بهروز وثوقی ایستگاه آخر هنر بازیگری ایران است!

‏۲۱-‏اسفند-‏۱۳۹۷